Zvýšení odborné kapacity v oblasti interpretace jako nástroje ochrany přírody a osvěty veřejnosti

01.09.2015 15:51

Cílem projektu je několika různými způsoby zvýšit informovanost státní i nestátní ochrany přírody o, v zahraničí standardních, metodách zpracování interpretace, zúročit rozsáhlé know-how podložené desítkami let zkušeností a evaluačních výzkumů a přenést je do prostředí ČR. To povede k nastavení etalonu kvality interpretace a následně k úsporám prostředků vynakládaných veřejnou i neziskovou sférou, kdy hodnota poměru ceny a kvality dosáhne standardu běžného v zemích, ve kterých je tento obor rozvinutý. Zároveň výstupy projektu zpřístupní zájemcům o obor materiály potřebné ke zvyšování kvality jejich vlastních projektů interpretace.

Stručný obsah projektu

Interpretace přírodního dědictví se ve stručnosti zabývá způsobem, jak veřejnosti vhodně představovat přírodní bohatství, ovlivňovat její chování a vztah k ochraně přírody při zachování co nejmenšího dopadu na přírodní prostředí. Především v anglosaských zemích se od 50. let 20. století vyvíjely metodiky zaměřené na zajištění kvality interpretace. Ty byly postupně doplňovány na základě poznatků psychologie, teorie komunikace, marketingu a především řady evaluačních výzkumů, které prostřednictvím zpětné vazby ověřují funkčnost různých postupů a prostředků interpretace.
V ČR se doposud kvalitou interpretace zabývá hrstka odborníků, což je v příkrém rozporu s množstvím investovaných prostředků do informačních tabulí, naučných stezek, expozic, brožurek a dalších prostředků interpretace přírodního a kulturního dědictví.  Zaostávání ČR v tomto oboru pak vede k neefektivnímu vynakládání těchto prostředků, často veřejných. Znovu a znovu jsou zde používány metody a prostředky interpretace, jejichž účinnost již byla dávno v zahraničí zpochybněna.

V rámci sub-projektu bude několika různými způsoby zvýšeno povědomí o oboru interpretace tak, aby se rozšířily řady kvalifikovaných tvůrců, zadavatelů i příjemců interpretace. Sub-projekt je možné rozdělit na dvě vzájemně úzce propojené části.

Jednak je to Vzdělávání profesionálních a dobrovolných pracovníků v oblasti interpretace. V rámci této části projektu vznikne vzdělávací kurz, který bude použitelný pro další vzdělávání pracovníků ochrany přírody ať už ve státním či neziskovém sektoru. Další vzdělávací aktivitou je Letní škola interpretace, která si klade za cíl rozšířit zájem o obor, propojit teoretickou a praktickou stránku interpretace a výhledově prohloubit mezinárodní spolupráci v oboru.

Další částí sub-projektu je vytvoření systému metodické podpory v oblasti interpretace. Ten se skládá jednak z webového portálu obsahujícího mj. recenzované články a příklady dobré praxe. Dále bude založena odborná knihovna, která zájemcům umožní seznámit se se současnými metodami a oborovým diskurzem probíhajícím v zahraničí. V rámci sub-projektu vznikne čítanka klíčových textů oboru a budou vytvořeny 2 modelové intepretační plány.

Realizace těchto aktivit povede k tomu, že zájemce o kvalitní interpretaci se dokáže zorientovat v metodické literatuře, v případě zájmu si ji podrobněji nastudovat, seznámit se s příklady dobré praxe, přečíst si články tuzemských odborníků a získá možnost účastni na odborných školeních.

 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

—————

Zpět